Project Management 

Addicionalment a l’assessorament, Idea-Arquitectura proporciona també serveis de Project Management, gestionant toda la cadena de valor del desenvolupament immobiliari, desde l’adquisició del sòl, la tramitació urbanística i de planejament, i la supervisió completa de l’evolució de l’obra, fins a l’entrega de l’actiu per a la seva explotació. També s’ocupa de la gestió de contractes de lloguer, obtenció de finançament i gestió del dia a dia societari (fiscal, comptabilitat, administració …). 

Aquesta modalitat proporciona a l’Empresa Promotora (o inversor institucional o particular) uns mitjans de control del procés de desenvolupament del producte final importants que es veuen enfortides pels coneixements tècnics i de mercat del Project Manager. Per altra banda, aquesta figura permet completar l’experiència específica en projectes singulars d’alguns promotors de la qual en poden mancar. 

FUNCIONS BÀSIQUES: 

1.- Programar i gestionar el projecte. 

2.- Coordinar els treballs implicats en l’execució de l’obra sense assumir cap participació en l’execució material de la mateixa. 

FUNCIONES COMPLEMENTÀRIES: 

1.- Serveis d’enginyeria: realitzar estudis de viabilitat, factibilitat, de finançament, d’impacte mediambiental, de mercat i d’establiment d’un sistema de control de mà d’obra-programes-pressupostos-plànols. 

2.- Tramitació del Projecte: activació, gestió i seguiment de les diferents llicències i permisos necessaris per a l’execució del projecte, preparació dels documents de licitació i, en el seu cas, contractació en nom i per compte del client, dels contractistes especialitzats, control de materials… 

3.- Vigilància i supervisió tècnica: valoració dels treballs realitzats conforme als plànols, la mà d’obra, els materials, la qualitat i quantitat dels treballs i certificació d’aquests. 

4.- Gestió de construcció: dirigir els treballs dels contractistes, medicions, control de materials, protecció i seguretat al treball, gestió dels contractes i negociació dels preus, perduts i subministraments dels contractistes. 

5.- Assistència Tècnica: formació del personal i assistència en la posada en funcionament del projecte. 

El Project Management proporciona a l’Empresa Promotora els sigüents avantatges: existència d’un interlocutor únic i no una multitud dels mateixos, un responsable directe del projecte i un pressupost únic des del primer moment, una reducció de costos, proporciona el control de qualitat de l’edificació i una òptima rendibilitat de la inversió.