QUÈ ÉS LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE):

La Inspecció Tècnica d’Edificacions, més coneguda per les seves sigles ITE, consisteix en una inspecció visual de l’edifici realitzada per part d’un tècnic competent, que té per objecte determinar l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

L’objectiu d’interès públic és la d’establir un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges existents, per verificar el seu estat i controlar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. L’objectiu d’interès privat és l’optimització dels costos de manteniment que necessita qualsevol edifici.

Un cop obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador oficial d’informes ITE de la Generalitat de Catalunya, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

PER QUÈ NECESSITO L’ ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificacions és obligatòria, sempre que es compleixi qualsevol dels següents supòsits:

  • Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data que caduqui la cèdula.
  • En el cas d’edificis que realitzin rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació, el termini obligatori de 45 anys per passar la inspecció tècnica, s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i d’habitabilitat.
  • Estan exempts de passar la ITE els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.
  • És obligatòria, si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa
  • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajudes per al foment de la rehabilitació.

És obligatori lliurar el certificat d’aptitud de l’edifici en els actes de transmissió d’habitatges, en el cas que l’edifici estigui obligat a passar la inspecció.

TRAMITACIÓ DE L’ITE:

La tramitació del ITE sol necessitar un termini de 30 dies.

  1. Inspecció de l’immoble per part d’un tècnic competent. Consisteix en una inspecció visual de l’edifici que té per objecte determinar l’estat de l’edifici, indicant i qualificant les deficiències existents així com orientar la propietat en les actuacions a realitzar. En cap cas, té per objecte detectar vicis ocults. S’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l’agència d’habitatge de Catalunya. Aquest model es pot obtenir al web habitatge.gencat.cat, al tràmit corresponent.
  2. Obtenció de l’ITE. És un document normalitzat, aprovat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que descriu les característiques generals de l’edifici, en què el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar als elements comuns de l’edifici, encara que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu.
  1. Certificat d’aptitud. S’emet un cop s’hagi presentat l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (codi d’informe) juntament amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici, i s’hagi fet la revisió administrativa de l’informe.

MESURES CORRECTORES:

En el cas que el certificat d’aptitud sigui provisional, cautelar o denegatori, l’edifici necessitarà mesures provisionals, de reformes o de rehabilitacions integrals, segons la gravetat de les patologies existents.

Si desitja un estudi detallat de com prendre mesures provisionals com pot ser un apuntalament o la col·locació de xarxes de seguretat en façana, o per reparar el seu edifici, l’assessorem i realitzem un projecte de forma completa. A més gestionem la totalitat dels tràmits administratius i les obres, garantint una execució òptima, el control de qualitat adequat i els millors resultats en el un termini òptim.

IDEA a més col·labora amb arquitectes especialistes en rehabilitació i en el desenvolupament de projectes arquitectònics a mida, adaptant-se a l’ús al qual es vulgui destinar aquesta rehabilitació.

Per a més informació consulti als nostres especialistes en info@idea-arquitectura.com

T’interessa sol·licitar un pressupost? És Gratuït!