COOPERATIVES 

Part de l’activitat d’Idea-Arquitectura se centra en la gestió de Promocions de Vivendes de renda lliure per a Cooperatives d’Habitatge

Cooperatives d’Habitatge 

Les cooperatives són societats amb plena autonomia que actuen sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica. 

Les cooperatives d’habitatge són les que tenen per objecte procurar a preu de cost vivendes, serveis o edificacions complementàries als seus socis. Són entitats sense ànim de lucre, el qual permet eliminar el benefici promotor i per tant aconseguir així per als seus socis un producte de qualitat i preu immillorable. 

Les cooperatives d’habitatge es regeixen per la Llei 18/2002, de 5 de Juliol de Cooperatives. 

Quan la cooperativa desenvolupi la seva activitat en més d’una promoció, secció o fase, cadascuna d’aquestes actuarà amb autonomia de gestió i patrimonis separats, afectats al seu objecte específic en cada cas, limitant-se la seva responsabilitat als socis partíceps de les diferents fases, seccions o promocions, sense que, en conseqüència, els socis de cadascuna d’aquestes es vegin responsables per la gestió dels pertanyents a les altres. 

Cada fase, secció o promoció, que estarà integrada pels socis als que se’ls hagi adjudicat vivenda a la mateixa o que figurin a la mateixa com a expectants, portarà comptabilitat pròpia i independent, sense perjudici de la general de la Cooperativa i actuarà amb autonomia de gestió i patrimoni separats. 

Les cooperatives d’habitatge, abans esmentades, ens contracten la gestió integral. Per desenvolupar totes les gestions necessàries per dur a terme les diferents promocions, tasques que van desde la recerca del sòl, captació dels socis, finançament, definició dels projectes, obtenció de llicències, tramitació d’ajuts … fins a l’adjudicació de la vivenda al soci mitjançant escritura pública i subrogació del préstec hipotecari concedit per a la construcció de la promoció d’habitatges en qüestió. 

Idea-Arquitectura garanteix la professionalitat necessària per dur a terme les diverses promocions d’habitatges en règim cooperatiu. Actuem com a gestor integral 

en el sentit més ampli. Les obres d’una promoció no es comencen si no està garantida la viabilitat econòmica i financera de la promoció, que vol dir vivendes adjudicades i finançament hipotecari concedit, cosa dóna seguretat als socis. 

Financiación de la promoción cooperativa 

Els socis adjudicataris fan durant el procés de construcció aportacions equivalents al 20% de la vivenda. 

Finançament hipotecari: 80% del preu de les vivendes. A més, la cooperativa es dota d’un fons de reserva, que és irrepartible entre els socis i que té com a finalitat consolidar econòmicament la Cooperativa